Skip to main content

Mesto Nitra poďakuje partnerským organizáciám za významnú pomoc v procese integrácie cudzincov

| COMIN | aktuality
317 videní

Mesto Nitra, pod vedením primátora Marka Hattasa, organizuje 5. marca 2024 slávnostný obed, aby vzdalo úctu a poďakovanie partnerom, ktorí hrali kľúčovú úlohu v procese integrácie cudzincov v Nitre. Táto potreba sa výrazne zvýšila najmä po začiatku vojny na Ukrajine 24. februára 2022, čo viedlo k zintenzívnenému spoločnému procesu zapojenia desiatok rôznych organizácií do pomoci s integráciou utečencov z Ukrajiny.

Potrebu integrácie cudzincov spustila pred piatimi rokmi najväčšia investícia minulej dekády

História integrácie cudzincov v Nitre je úzko spätá s príchodom veľkého investora - Jaguar Land Rover, ktorý v októbri 2018 otvoril po zhruba troch rokoch príprav a výstavby svoju najväčšiu a najmodernejšiu výrobnú prevádzku za 1,4 miliardy eura. Vznik priemyselného parku priniesol so sebou aj výzvy spojené so zmenou komunity a života ľudí prichádzajúcich zo zahraničia. Rovnako internacionalizácia na nitrianskych univerzitách priviedla do mesta viac študentov, čo spolu s Nitrianskou komunitnou nadáciou a mestom Nitra viedlo k vytvoreniu projektu na zriadenie kontaktného miesta pre cudzincov s názvom COMIN, ktoré bolo v začiatkoch financované cez nórsky finančný mechanizmus.

V Nitre v roku 2021 žilo takmer 30 rôznych národností

V Nitre, podľa sčítania obyvateľov v 2021 žilo takmer 30 rôznych národností a ľudia sa hlásili k viac ako dvom desiatkam cirkví a náboženských hnutí. Okrem Slovenskej národnosti, žili vtedy v  meste menšiny Maďarov, Čechov, Ukrajincov, Rómov, Poliakov, Vietnamcov, Rusov, či obyvatelia, ktorí sa hlásili k národnosti moravskej, rusínskej, bulharskej a ďalším. Tento demografický pohľad ukazuje, že z Nitry sa stalo multikultúrne mesto, ktoré sa usiluje o vytvorenie priaznivých podmienok pre koexistenciu rôznych národností a náboženských vyznaní, čím podporuje vzájomné obohacovanie a prospech medzi svojimi obyvateľmi.

Integrácii cudzincov pomohol vznik kontaktného miesta pre cudzincov

Projekt COMIN sa zameriaval na analýzu komunity cudzincov, pripravil integračné aktivity a vytvoril kontaktné miesto v klientskom centre na mestskom úrade v Nitre, kde sa prostredníctvom advokátky poskytovalo bezplatné poradenstvo cudzincom. Medzi prvými partnermi boli občianske združenie MARINA, Krajské osvetové stredisko, CVEK a oddelenie cudzineckej polície a úradu práce.

Vojenský konflikt na Ukrajine

Vojenský konflikt na Ukrajine prinútil mesto Nitra úplne zmeniť činnosť kontaktného miesta pre cudzincov a pripraviť ho na prílev utečencov. Rozšírené a komplexné služby sa v prvých mesiacoch začali poskytovať v centre voľného času DOMINO, kde sa vytvorila neformálna spolupracujúca platforma so Slovenskou humanitnou radou, Nitrianskou komunitnou nadáciou, Nitrianskym centrom dobrovoľníctva a centrom Slniečko.

Po prechode k integračným aktivitám pre ľudí, ktorí sa v meste zdržiavali dlhodobejšie, spolupráca s ďalšími subjektmi priniesla riešenia problémov s kriminalitou a šikanou. Noví medzinárodní partneri ako UNHCR, IOM, UNICEF a ďalší pomohli vylepšiť služby a zabezpečiť bezpečný priestor pre utečencov.

Nitrianska komunitná nadácia spoločne s Mestom Nitra zorganizovala zbierku na pomoc utečencom, ktorá prostredníctvom regrantingu umožnilo poskytovať zdravotnícke potreby, lieky a materiálnu pomoc. Materiálna a potravinová pomoc bola kľúčová a stále zostáva dôležitá, pričom vytvorená sieť spolupracujúcich organizácií zabezpečovala materiálnu pomoc cez potravinovú banku.

Kontaktné miesto pre cudzincov COMIN sa oficiálne stalo „MODRÝM BODOM“

V marci 2023 sa stretlo vedenie mesta, zástupcovia Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detského fondu OSN (UNICEF), Slovenskej humanitnej rady, Nitrianskej komunitnej nadácie a COMIN a spoločne otvorili nitriansky Blue Dot. Nitra je mestom, ktoré v roku 2022 zažilo po Bratislave najväčší príliv vojnových odídencov z Ukrajiny. Len do Nitrianskeho kraja utieklo pred vojnou na Ukrajine v období od mája 2022 do decembra 2022 viac ako 10-tisíc ľudí.

Budúcnosť odídencov a cudzincov v meste Nitra

Mesto Nitra teraz premýšľa o budúcnosti iniciatívy „COMIN“ s cieľom vytvoriť platformu spolupracujúcich organizácií, ktoré by dlhodobo pomáhali cudzincom v meste a prispievali k ich pozitívnej integrácii. Ide o dôkaz možnosti fungovania neformálnej platformy, ktorá využíva potenciál dobrovoľníkov a inštitúcií ochotných spolupracovať na zvládaní problémových situácií v meste.

Poďakovanie Mesta Nitra všetkým spolupracujúcim organizáciám a platformám

Pri príležitosti smutného, už 2. výročia začiatku vojny na Ukrajine, sa 27. februára uskutoční premietanie filmu „Čo ste urobili Rusom?“ spojené s besedou s autormi filmu a 5. marca 2024 uskutoční podujatie, na ktorom primátor Marek Hattas chce spoločným obedom oceniť a poďakovať sa všetkým partnerom, ktorí odohrali nezastupiteľnú rolu v procese integrácie cudzincov. Je to gesto, ktoré pripomína význam spolupráce a solidarity v ťažkých časoch, keď sa svet potýka s rôznymi výzvami, a zvlášť v období po vypuknutí konfliktu na Ukrajine.

Podujatie je výrazom vďaky mnohým organizáciám, ktoré sa nezištne zapojili do pomoci a aktívnej činnosti a podporovali integráciu utečencov do spoločnosti. Vďaka ich neúnavnej práci a odhodlaniu sa podarilo vytvoriť pre cudzincov prostredie plné pochopenia a prijatia.

Medzi organizácie, ktoré počas dvoch rokov aktívne spolupracovali s Mestom Nitra na integrácii cudzincov patria predovšetkým títo partneri:

 • ASSR
 • Diecézna charita Nitra
 • EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského
 • Evanjelická DIAKONIA ECAV na Slovensku
 • IOM
 • Káčko (IPečko)
 • Liga za duševné zdravie SR
 • MAREENA, o. z.
 • Národný inštitút vzdelávania a mládeže Krajské pracovisko Nitra / NIVAM-UNICEF
 • Nitrianska komunitná nadácia
 • Nitrianske centrum dobrovoľníctva
 • OZ Centrum pre rodinu – Nitra
 • Podaj mi ruku, o. z.
 • Pokoj a dobro – pomoc núdznym
 • SLNIEČKO
 • Slovenská humanitná rada
 • Slovenský Červený kríž územný spolok Nitra
 • TENENET

Poďakovanie patrí aj ďalším organizáciám, ľuďom a dobrovoľníkom, ktorí svojou prácou dokázali, že empatia a solidarita sú v dnešnej dobe kľúčové pre vybudovanie silnej a udržateľnej komunity, dobrých vzťahov a mierového spoločného života.

Tento slávnostný obed je teda nielen prejavom vďaky, ale aj pripomenutím dôležitosti spoločného úsilia a spolupráce pri riešení globálnych problémov. Je to príležitosť ukázať, že aj v tých najťažších časoch môže ľudskosť a vzájomná pomoc prevážiť nad rozdielmi a spojiť ľudí v spoločnom cieli - vytvárať lepší svet pre všetkých.

Na záver, mesto Nitra a jeho vedenie vyslovujú svoje srdečné poďakovanie všetkým, ktorí sa zapojili do tohto vzácneho procesu. Ich práca a odhodlanie boli a sú neoceniteľné a tento slávnostný obed je len malým gestom v porovnaní s ich veľkým prínosom pre spoločnosť. Je to odkaz, že spoločne, ruka v ruke, môžeme čeliť výzvam a budovať svet plný pochopenia, mieru a prosperity.

 
top